Valkuilen

Weinig of geen aansluiting zoeken met je collega’s/team - Als je niet oplet, wordt het studie- en schoolkeuzeproces een eenzame job voor de leerkracht van het 6de. Een tandem vormen met de leerkracht van het 5de leerjaar – of zelfs een trio met die van het 4de – strekt tot aanbeveling. Tegelijk blijft het hele schoolteam best betrokken bij deze laatste fase in de schoolloopbaan van de leerling in het basisonderwijs. Bespreek dit in het team en maak hierover duidelijke afspraken. Zorg voor een klankbordgroep rondom die tandem/dit trio. Zeker in situaties waarbij het keuzeproces door allerlei omstandigheden niet evident is (bijvoorbeeld als je vreest dat een leerling niet goed terecht zal komen), is feedback en ondersteuning vanuit het team een must. Als je toch niet meteen bondgenoten vindt, blijf je als leerkracht een belangrijke waarde in het ondersteunen van leerlingen en ouders.

Indrukken over leerlingen die sterke percepties worden - Hoe sterker de ontdekkingstocht naar kwaliteiten en interesses bij leerlingen is opgezet, hoe minder kans dat er ‘vastgeroeste’ meningen over leerlingen ontstaan. En dus geldt ook het omgekeerde: wanneer er eenzijdig of onzorgvuldig wordt omgesprongen met wat kwaliteiten en talenten bij leerlingen zijn, met de manier waarop informatie hierover aan de volgende leerkracht wordt overgedragen, bestaat de kans dat een bepaalde perceptie zich vastzet. Een open houding t.a.v. de soms grillige maar altijd veelzijdige groei van kinderen is deel van je basishouding.

Iedere leerling in het zelfde keuze-keurslijf stoppen - Het gevaar is niet denkbeeldig dat je het keuzeproces (of onderdelen ervan) te statisch, te lineair en te uniform opvat, met voor iedereen dezelfde aanpak. Net als elk leerproces verloopt het keuzeproces vaak grillig. Hou in de mate van het mogelijke rekening met de specifieke vragen, noden en verwachtingen van leerlingen en ouders. Stimuleer hen om mee tijdig na te denken over het keuzeproces, zodat ze er de voordelen van zien. Wijs hen op de mogelijke gevolgen van er te laat aan beginnen.