Over de B-stroom

De B-stroom is er in de eerste plaats voor leerlingen die de eindtermen van het basisonderwijs niet hebben behaald. Leerlingen die op het einde van het zesde leerjaar niet geslaagd zijn, gaan naar 1B. De meeste leerlingen komen echter in de B-stroom terecht volgens leeftijd.

In het eerste leerjaar B krijgen leerlingen een apart programma. Dit is vooral gericht op het verwerven van basiskennis en -vaardigheden. Wie 1B succesvol afrondt, krijgt een getuigschrift basisonderwijs en kan alsnog de overstap maken naar de A-stroom. In de praktijk maakt slechts een beperkte groep (minder dan 5%) deze beweging. Het is geen erg succesvolle strategie leerlingen naar 1B door te verwijzen om hen meer tijd te geven voor het behalen van hun getuigschrift basisonderwijs en hun traject verder te zetten in de A-stroom. Wees hierover eerlijk tegen leerlingen en ouders. De meerderheid van de leerlingen volgt na 1B een beroepsvoorbereidend leerjaar en stroomt door naar het BSO of het BuSO. Bij de overgang van 1B naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar krijgen leerlingen 14 optie-uren te kiezen, wat al meteen een richting voor de jaren nà dat tweede jaar aanwijst. Het belangrijkste scharniermoment voor leerlingen in de B-stroom is dus niet de overgang van eerste graad naar tweede graad, wel de overgang van het eerste jaar naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar.

Leerlingen toeleiden naar de B-stroom vergt een goede planning. Integreer wat je doet zo veel mogelijk in de gewone klaspraktijk. Het mag bijvoorbeeld geen gevolgen hebben voor het verder exploreren van de kwaliteiten en interesses van de leerling. Bespreek samen met je team wat een inclusieve aanpak kan inhouden en neem dit mee in de planning. Informeer ouders ook over wat je als school en als leerkracht gaat doen om de leerling voor te bereiden op zijn/haar overstap naar de B-stroom.

Ga tijdig in gesprek met ouders en leerlingen over een mogelijke overstap naar de B-stroom. De leerling en de ouders moeten de tijd krijgen om zich voor te bereiden op de overgang. Geef deze boodschap bij het begin van een nieuw schooljaar of na de kerstvakantie. Stem je timing van het gesprek af op elke afzonderlijke leerling. Hoe je het gesprek best aanpakt, lees je hier.

Doorverwijzen naar de B-stroom doe je best altijd in overleg met het CLB dat in een verslag de motivatie voor de doorverwijzing motiveert. Bouw samen met deze expertise een goede argumentatie op en neem ook steeds de kijk op kwaliteiten en interesses mee.

Probeer je een goed beeld te vormen van de B-stroom zoals die in de scholen rondom wordt uitgewerkt, wat de verschillen en de sterktes zijn. Ga in gesprek met leerkrachten die er les geven: wordt er in grote of kleine groepen lesgegeven? Welke vakken komen aan bod? Op welke manier wordt er geëvalueerd? Wat kan ik doen om mijn leerlingen beter voor te bereiden op een 1B? Ga na of secundaire scholen in de buurt kennismakingsmomentjes of inloopdagen voor leerlingen organiseren. Op die manier kun je snel voor ‘binding’ met de nieuwe school en richting zorgen.