Praktijkvoorbeeld interactief infomoment

Praten en uitwisselen over het secundair onderwijs

Het was tof dat we vragen konden stellen aan zo veel mensen die het secundair onderwijs echt goed kennen. Zelf zou ik anders toch niet zo snel naar een leerkracht van het secundair durven stappen om vragen te stellen.
ouder

Wat

De school organiseert een interactief infomoment waar ouders en leerlingen via een doorschuifsysteem kunnen praten met verschillende mensen die het secundair onderwijs goed kennen. De school wil er voor zorgen dat ouders met al hun vragen ergens terecht kunnen. Uitwisseling staat centraal.

Het infomoment start plenair met een stellingenspel, waarbij de antwoorden van leerlingen en ouders tegen elkaar worden uitgespeeld. Het is een leuke intro die betrokkenheid creëert en meteen een paar pertinente vragen op de voorgrond plaatst. Nadien licht de directie of iemand van het CLB gedurende 20 minuutjes de structuur van het secundair onderwijs toe. Er worden ook enkele interessante websites overlopen waar ouders meer informatie rond studie- en schoolkeuze kunnen vinden.

Het grootste deel van de avond wordt echter besteed aan informatie-uitwisseling. Via een doorschuifsysteem kunnen ouders en leerlingen in kleine groepjes terecht aan een vijftal tafels waar ze gericht vragen kunnen stellen. Bij het CLB ligt de focus op de structuur van het secundair onderwijs en het aanbod van scholen in de buurt. Bij de klasleerkracht kunnen ze terecht voor een uitwisseling over de kwaliteiten, interesses en competenties van de leerling en mogelijk aansluitende studierichtingen. Bij de zorgleerkracht kunnen ouders en leerlingen vragen stellen over studierichtingen en scholen, rekening houdend met eventueel specifieke zorgnoden. Oud-leerlingen vertellen over hun ervaringen in het secundair onderwijs en leerkrachten en/of directies van secundaire scholen geven antwoord op specifieke vragen over het aanbod en reilen en zeilen in hun school.

Het infomoment wordt afgesloten met een drankje en een informele babbel. Dit is een goed moment om te polsen welke ondersteuning ouders en leerlingen al dan niet nog nodig hebben in de periode erna. Het biedt ook kansen aan ouders om onderling wat te netwerken.

Waarom

De school merkte dat slechts weinig ouders de weg vonden naar het gezamenlijk infomoment dat het CLB voor verschillende scholen organiseerde. Omdat heel wat ouders toch wel wat concrete vragen hadden, besloot het team om opnieuw een eigen infomoment te organiseren. Door het interactief te maken en elk jaar opnieuw goed af te wegen met welke vragen ouders en leerlingen vooral zitten, slagen ze erin gericht te informeren. Dit versterkt het keuzeproces bij ouders en leerlingen.

Via een gezamenlijk infomoment kan je het keuzeproces in gang zetten bij ouders en leerlingen die er nog niet zo mee bezig zijn. Daarom is het zo belangrijk om ook het vijfde leerjaar te betrekken. Het is een uitgelezen kans om je rol als school met verve op te nemen: je bundelt correcte en genuanceerde informatie over het secundair onderwijs en maakt dit toegankelijk voor ouders met een beperkt netwerk. Daarnaast krijg je zelf de kans om uit te wisselen met andere professionals en je eigen blik op het secundair te verruimen.

Wie

Het infomoment wordt georganiseerd voor ouders en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar én vierdeklassers die naar de B-stroom gaan. Naast de klasleerkrachten van deze jaren zijn ook de directie en de zorgcoördinator betrokken. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op heel wat partners: het CLB, oud-leerlingen, leerkrachten en directies van secundaire scholen. Elk jaar wordt zotgvuldig nagegaan welke partners er worden uitgenodigd om tegemoet te komen aan de vragen van ouders en leerlingen.

Een interactief infomoment organiseren vraagt dus het engagement van heel wat mensen. Zorg dat iedereen goed weet wat zijn/haar rol is en maak duidelijke afspraken met externe partners.

Succesfactoren

 • Ouders en leerlingen samen: je versterkt de uitwisseling tussen leerlingen en ouders. Doordat ze samen naar het infomoment komen, zal studie- en schoolkeuze wellicht thuis ook nog eens ter sprake komen.
 • Verwachtingen peilen: verzamel op voorhand de vragen of bezorgdheden waar ouders mee zitten. Zo kan je het infomoment beter voorbereiden en echt op maat maken. Vragen verzamelen kan via een invulstrookje, maar soms loont het om ouders zelf even aan te spreken aan de schoolpoort.
 • Voorbereiding: laat leerlingen op voorhand vragen bedenken voor de oud-leerlingen en de leerkrachten/directies van het secundair. Zo komt het gesprek vlot op gang en stellen niet alleen ouders vragen.
 • Interactie: zorg dat er tijd en ruimte is voor gesprek en interactie. Zeker voor ouders die een beperkter netwerk hebben om informatie over het secundair onderwijs te verzamelen en toetsten, is dit een uitgelezen kans om zich goed te informeren. Voorzie ook tijd voor informele uitwisseling tussen ouders, bijvoorbeeld bij een drankje ter afsluiting.
 • Tip: Maak een verslag van het infomoment voor op de website of de facebookpagina van de school. Dit kan bijvoorbeeld een top 5 zijn van de meest gestelde vragen. Zo zijn ouders die er niet bij konden zijn ook een beetje op de hoogte.
 • Ruime deskundigheid: durf je partners aanspreken! Het CLB en ook leerkrachten/directies van secundaire scholen kennen de onderwijsstructuur vaak beter. Vraag hen om dit toe te lichten. Voor de basisschool is dit een echte ondersteuning.

Aandachtspunten

 • Organiseer het infomoment ruim voor de inschrijvingen in jouw stad of regio van start gaan en voor de opendeurdagen in secundaire scholen plaatsvinden.
 • Door ook ouders en leerlingen van het vijfde leerjaar uit te nodigen, toon je het belang van een vroege voorbereiding. Opendeurdagen komen vaak na de start van de inschrijvingsperiode. Het past ook in een visie op studie- en schoolkeuze als een proces dat langer loopt dan enkel in het zesde leerjaar.
 • Nodig ouders op tijd uit en maak hen via de leerling en via persoonlijke contacten (bijvoorbeeld aan de schoolpoort) warm om naar het infomoment te komen.
 • Zorg dat secundaire scholen geen reclamepraatjes komen houden. Brief hen op voorhand en maak duidelijke afspraken. Nodig liefst verschillende scholen van verschillende netten uit.
 • Zie het infomoment niet als een losstaande activiteit, maar laat het deel uit maken van een traject rond studie- en schoolkeuze. Het is een meerwaarde als leerlingen in de klas al stevig hebben gewerkt rond aspecten van studie- en schoolkeuze. De klasleerkracht kan datgene wat in de klas al gebeurde aan bod laten komen in het gesprek met leeerlingen en ouders.

Met dank aan

GO! BS De Kleine Icarus (Gent), 30% indicatorleerlingen (schooljaar 2016-2017)